Het privacy beleid

Privacy beleid 

Verwerkinksverantwoordelijke : Tom Boon Hockey vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd Jean-Baptiste Vandercammenstraat 12 te 1160 Oudergem, BCE : 0631.816.428 (hierna “TBH”, “We” of “Wij)

Contactpersoon: Matthieu De Mot

Algemeen

Huidige privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen en verwerken (hierna de “Gegevens”) om je onze diensten kunnen aanbieden en om je over onze diensten te kunnen informeren. Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke verwerking van Gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke Gegevens het dan precies gaat, lees je in punt “Gegevens verzameld” van dit privacybeleid. TBH wil je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je Gegevens gebeurt. TBH stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van je Gegevens te beschermen en om de nationale wetgeving en de Europese verordening 2016/679 bettreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Gegevens (hierna “GDPR”) te naleven. Hieronder vind je informatie over welke Gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Gegevens verzameld

Hieronder vind je de verschillende types Gegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

 • Gegevens die we automatisch verzamelen wanneer je op onze website surft:

- IP-adres ;

- De datum en het tijdstip van het gebruik van onze website;

- Pagina’s geraadpleegd;

- Type van webbrowsers gebruikt;

- de device en/of de geïnstalleerd besturingssysteem (computer, tablet-computer, smartphone …);

- de Zoekmachine en de zoektermen gebruikt om toegang tot de website te bereiken.

 • De Gegevens die ons toelaten contact met je op te nemen (naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, sekse, de Gegevens die je persoonlijke kenmerken aanduiden namelijk bij het aanmaken van je klant-account of in het kader van een wedstrijd).
 • Gegevens betreffende bestelling van TBH-producten.
 • Gegevens verzameld wanneer je contact met onze klantservice opneemt (namelijk per e-mail) om je de best mogelijke service te bieden (voor de uitvoering van een bestelling waarbij je betrokken partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen).

 TBH verwerkt uw Gegevens alleen voor zover nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Voor welke doel en op welke juridische basis verwerkt TBH Gegevens?

TBH verwerkt Gegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de Gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij Gegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • In het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR);
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (artikel 6.1.c GDPR);
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval we steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy in het bijzonder wanneer je minderjarig bent (lees hierover meer in punt “Verwerken van Gegevens aangaande kinderen”) (artikel 6.1.f GDPR) ;
 • Indien u toestemming hebt verleend om op de hoogte van de actualiteit van TBH te blijven door het vakje "blijf op de hoogte"  aan te kruisen (toestemming - artikel 6.1.a GDPR).

Wanneer je een klant van TBH bent (gerechtvaardigde belangen - artikel 6.1.f GDPR) ofwel indien jij jouw toestemming om op de hoogte van de actualiteit van TBH te blijven geeft (toestemming – artikel 6.1.a. GDPR), kunnen we jouw gegevens verwerken met het oog of informatie, reclame en marketing van de producten en diensten van TBH. We kunnen namelijk:

 • Je een nieuwsbrief sturen;
 • Je nieuwe producten, diensten of speciale acties aan bieden waarvan wij denken dat die voor jou interessant zijn (schriftelijk, per e-mail of op sociale netwerken);
 • Je ook deelnames aan wedstrijden voorstellen of promotionele aanbiedingen sturen. 

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, hetzij door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@tomboonhockey.be, hetzij door te klikken op de link "Afmelden" in de e-mails die we je sturen.

Aan wie kunnen je Gegevens worden overgedragen?

We geven je Gegevens aan derden alleen als:

 • Dit nodig is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld om een product af te leveren;
 • Er een wettelijke verplichting is;
 • Je ons daar toelating voor geeft.

Bij de uitvoering van onze diensten, kunnen we er contractueel toegehouden zijn om sommige van onze opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan technische onderaannemers zoals een informatica firma.  We zien erop toe dat zij, net zoals wij, je Gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor geschikte contractuele waarborgen. TBH verplicht dus zijn onderaannemers zich te houden aan de wetgeving inzake Gegevensbescherming en de gepaste voorzorgsmaatregelen te treffen voor de uitvoering van de geschikte technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming en dat jouw rechten worden beschermd.

Gegevens die door TBH worden verwerkt, worden onder geen beding buiten Europa verwerkt.

Jouw rechten 

 • Recht van toegang

Je hebt het recht om jouw Gegevens te allen tijde kosteloos te raadplegen door een e-mail te sturen naar info@tomboonhockey.be of een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van TBH : J. Coosemansstraat 58 te 1030 Schaerbeek.

 • Recht op correctie

Je hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of nutteloze Gegevens worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@tomboonhockey.be of een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van TBH :  J. Coosemansstraat 58 te 1030 Schaerbeek

 • Recht om te worden vergeten

Wanneer je niet langer wil dat jouw Gegevens worden verwerkt en je aan de voorwaarden voldoet om het recht op verwijdering aan te vragen, zullen we jouw Gegevens uit onze database verwijderen. Houd er wel rekening mee dat Wij niet altijd alle gevraagde Gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten verplicht zijn om Gegevens te bewaren. Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

 • Recht op overdraagbaarheid

Mocht dit nodig blijken, dan heb je ook recht op de overdraagbaarheid van jouw Gegevens, onder de voorwaarden van de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de Gegevens. Dit kan enkel voor de Gegevens die je zelf hebt verstrekt aan TBH, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst.

 • Recht op opt-out voor direct marketing

Wil je geen enkele vorm van commerciële communicatie ontvangen? Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van jouw Gegevens voor direct marketing-doeleinden. Je hebt daarvoor te allen tijde de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken, hetzij door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@tomboonhockey.be, hetzij door te klikken op de link "Afmelden" in de e-mails die we je sturen.

 • Recht om de verwerking te beperken

Ten slotte heb je het recht om van TBH de beperking van de verwerking van jouw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de Gegevens.

Hoelang bewaart TBH je Gegevens?

We mogen Gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Bepaalde Gegevens van klanten als van de personen die hun toestemming hebben gegeven kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract of na toestemming worden gebruikt om de persoon te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van TBH. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken, hetzij door ons hiervan schriftelijk te informeren, hetzij door te klikken op de link "Afmelden" in de e-mails die we je sturen.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden Gegevens gewist of geanonimiseerd.

Veiligheid

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

Moest er zich een Gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je Gegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Daarnaast bieden we je enkele veiligheidsinstellingen aan die je zelf kan beheren, zoals een paswoord op je klant account. We nodigen je uit om :

 • Jouw wachtwoord niet openbaar te maken;
 • Jouw wachtwoord regelmatig te veranderen;
 • Om ervoor te zorgen dat jouw computer/ tablet-computer/ smartphone goed beveiligd is.

Je bent als enige verantwoordelijk voor uw klant-account en voor de gevolgen van het gebruik van uw klant-account. TBH kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade indien de schade het gevolg is van de door u onjuiste, onvolledige, of meegedeelde Gegevens.

Links naar derde websites

We willen je ook informeren dat onze site links naar sites van derden kan bevatten en sommige van onze services je toegang bieden tot services van derden (zoals sociale netwerken). We hebben geen controle over hoe externe sites en services jouw persoonlijke Gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy-verklaringen van sites of services van derden die je via onze sites of services bezoekt.

Verwerken van Gegevens aangaande kinderen

We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we per abuis informatie verzamelden over kinderen jonger dan 16 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren.

Als we weten dat een kind ouder is dan 16 jaar, maar volgens de wet als een minderjarige wordt beschouwd, zullen we toestemming van de ouder/ voogd verkrijgen voordat de persoonlijke informatie van dit kind wordt gebruikt.

Blijf op de hoogte van aanpassingen

TBH kan het huidige Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de wetgeving.   Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit Privacybeleid te raadplegen op onze website.

Hoe kan je TBH contacteren

Indien je TBH wil bereiken in relatie met dit Privacybeleid (bijvoorbeeld om je privacy-instellingen aan te passen), dan kan dat:

 • Per e-mail : info@tomboonhockey.be
 • Per brief te : Tom Boon Hockey vzw, Jean-Baptiste Vandercammenstraat 12 te 1160 Oudergem

Als je van mening bent dat we een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen schenden, nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen via e-mail op info@tomboonhockey.be . We zullen er alles aan doen om je zo snel mogelijk feedback te geven.

In het geval dat ons antwoord je geen voldoening schenkt kun je ook contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit  opnemen of een klacht in te dienen.

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Onze partners