Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOM BOON HOCKEY VZW

1. Algemeen

Tom Boon Hockey (afgekort TBH) is een VZW met als doel het organiseren van veldhockeyevenementen voor jongeren en volwassenen in België en in het buitenland.

TBH stelt de vereiste infrastructuur, materiaal en begeleiding ter beschikking van de deelnemers om een hockeyevenement te garanderen die voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden.

2. Inschrijvingen en betaling

Inschrijvingen gebeuren enkel en alleen via de website www.tomboonhockey.be. Na het verzenden van het online inschrijvingsformulier, krijgt u de keuze tussen twee betalingsmethodes. In geval van een online betaling, krijgt u automatisch een email met een bevestiging van uw bestelling en een bevestiging per inschrijving van een stage. In geval van overschrijving, krijgt u slechts de bevestiging van uw bestelling. De bevestiging van inschrijving krijgt u enkele dagen na de ontvangst van uw betaling (met het risico dat de stage ondertussen volzet is). 

Het is mogelijk dat er kortingen automatisch afgerekend worden op uw bestelling. In geen enkel geval kan een korting, die slechts geldig is voor de aankoop van verschillende stages in éénzelfde bestelling, afgerekend worden indien de stages met verschillende bestellingen gekocht worden.

Indien het maximum aantal inschrijvingen in een stage bereikt wordt, zal de volgorde van inschrijving (formulier en betaling) uitsluitsel geven. Een wachtlijst kan desgevallend opgesteld worden. TBH vraagt een e-mailadres van de ouders/voogden van de deelnemers en alle communicatie voorafgaand aan de stage verloopt louter per e-mail. De prijzen voor stage en voorschot staan vermeld op het inschrijvingsformulier. 

We vragen ten minste 1 jaar hockeyervaring om deel te nemen aan onze Top Hockey stages (voor de kinderen vanaf 7 jaar) en 4 jaar ervaring voor onze Elite stages.

3. Betalingsherinneringen  

Diegene die de overschrijving als betalingsmethode gekozen hebben, krijgen een automatische bevestiging van bestelling met een aanvraag van betaling op het gemelde email adres. Dit document duidt het bedrag aan van de inschrijvingskosten en de bankreferenties. Het voorschot moet onmiddellijk na de inschrijving betaald worden. Er zal slechts één herinnering verstuurd worden. Als het voorschot niet binnen de 5 dagen na de inschrijving betaald is, behouden we het recht voor om deze te annuleren. Dan moet de deelnemer zich eventueel terug inschrijven via de website zich.

4. Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden en geval van overmacht 

4.1 Als het voorschot niet betaald wordt binnen de 5 dagen na de inschrijving, behouden we het recht voor om deze te annuleren . We behouden ook het recht om een inschrijving te annuleren als, bijvoorbeeld, het maximum aantal deelnemers al bereikt werd of als de deelnemer te weinig hockey ervaring voor de gekozen stage heeft.

4.2 In geval van annulering omwille van ziekte of blessure :

4.2.1 We beschouwen verwittigd te zijn indien een mail verstuurd werd aan info@tomboonhockey.be vóór 13 uur op de eerste dag van de stage. De terugbetaling zal enkel uitgevoerd worden indien een medisch attest ter staving per post verstuurd wordt naar de zetel van de vzw: Jean-Baptiste Vandercammenstraat 12 - 1160 Ouderghem; of per mail aan info@tomboonhockey.be.

4.2.2 In geval van annulering omwille van ziekte of blessure met verwittiging meer dan 4 kalenderdagen vóór het begin van de stage, wordt er een administratieve kost van 10€ (externe stages) en 25€ (interne stages en stages in het buitenland) aangerekend en afgetrokken van de terugbetaling.

4.2.3 In geval van annulering omwille van ziekte of blessure met verwittiging minder dan 5 kalenderdagen vóór het begin van de stage, wordt er een administratieve kost van 25€ (externe stages) en 50€ (interne stages en stages in het buitenland) aangerekend en afgetrokken van de terugbetaling.

4.2.4  In geval van annulering omwille van ziekte of blessure zonder verwittiging vóór het begin van de stage, wordt er een administratieve kost van 25€ (externe stages) en 75€ (interne stages en stages in het buitenland) aangerekend en afgetrokken van de terugbetaling.

4.2.5 In geval van annulering omwille van ziekte of blessure zonder verwittiging vóór het einde van de stage, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd.

4.3 In geval van annulering omwille van een andere reden dan ziekte of blessure :

4.3.1 In geval van annulering omwille van een andere reden dan ziekte of blessure met verwittiging meer dan 14 kalenderdagen vóór het begin van de stage, wordt er een administratieve kost van 10€ (externe stages) en 25€ (interne stages en stages in het buitenland) aangerekend en afgetrokken van de terugbetaling. 

4.3.2 In geval van annulering omwille van een andere reden dan ziekte of blessure met verwittiging minder dan 15 kalenderdagen en meer dan 4 kalenderdagen vóór het begin van de stage, wordt er een administratieve kost van 25€ (externe stages) en 100€ (interne stages en stages in het buitenland) aangerekend en afgetrokken van de terugbetaling. 

4.3.3 In geval van annulering omwille van een andere reden dan ziekte of blessure met verwittiging minder dan 5 kalenderdagen, wordt er een administratieve kost van 50€ (externe stages) en 150€ (interne stages en stages in het buitenland) aangerekend en afgetrokken van de terugbetaling. 

4.3.4 In geval van annulering omwille van een andere reden dan ziekte of blessure zonder verwittiging vóór het begin van de stage, wordt er een administratieve kost van 75€ (externe stages) en 200€ (interne stages en stages in het buitenland) aangerekend en afgetrokken van de terugbetaling.

4.3.5 In geval van annulering omwille van een andere reden dan ziekte of blessure zonder verwittiging vóór het einde van de stage, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd.

4.4 In geval van gedeeltelijke annulering :

4.4.1 In geval van ziekte tijdens een stage, mag de deelnemer één stagedag afwezig zijn en de dag erop weer deelnemen.

4.4.2 Indien een deelnemer een aangevatte stage moet verlaten omwille van ziekte of blessure, dient een medisch attest ter staving per post verstuurd te worden naar de zetel van de vzw: Jean-Baptiste Vandercammenstraat 12 - 1160 Ouderghem; of per mail aan info@tomboonhockey.be. Desgevallend zal TBH per halve dag afwezigheid (voor stages die enkel in de namiddag gebeuren) 20€/halve dag, per volledige dag afwezigheid op een externe stage (behalve elite) 30€ terugbetalen, 40€ voor elite stages, 60€ per volledige dag afwezigheid op een interne stage en 70€ voor stages in het buitenland.

4.4.3 Indien een deelnemer een aangevatte stage verlaat omwille van andere reden dan ziekte of blessure met verwitting vóór 13 uur van de eerste dag van de stage. Desgevallend zal TBH per volledige dag afwezigheid op een externe stage (behalve elite) 30€ terugbetalen, 40€ voor elite stages, 60€ per volledige dag afwezigheid op een interne stage en 70€ voor stages in het buitenland. Zonder verwitting, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd.

4.5 In geval van overmacht die TBH ertoe verplicht de stage in haar geheel te annuleren en dit voor 9u ‘s morgens van de eerste stagedag, zal TBH 90% van de inschrijvingsgelden terugbetalen. In geval van overmacht die TBH ertoe verplicht een aangevatte stage te annuleren, zal TBH per volledige dag afwezigheid op een externe stage (behalve indoor) 30 EUR terugbetalen en 75 EUR per volledige dag afwezigheid op een interne stage of stage in het buitenland. In geen enkel geval zou TBH andere kosten terugbetalen in gevolg van een annulering omwille van overmacht.

4.6 In geval van annulering van de stage of kamp door maatregelen direct gelinkt tot de covidcrisis, zal TBH 100% van de inschrijvingsgelden terugbetalen. Indien een deelnemer een stage niet mee kan doen door verplichte quarantaine of door covid positief getest te zijn, wordt dit als een annulering omwille van ziekte of blessure beschouwd.

4.7 TBH behoudt zich het recht voor om een stage te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen, dit tot twee weken voor het begin van de stage. In dit geval, wordt het voorschot helemaal terugbetaald.

5. Aansprakelijkheid

In geval van het moedwillig schade toebrengen aan of ontvreemden van materiaal dat eigendom is van TBH of van de gastclub, zullen de deelnemers verantwoordelijk gesteld worden. TBH ziet af van elke aansprakelijkheid in geval van verlies of diefstal van persoonlijk materiaal toebehorend aan de deelnemers. 

6. Gedragsregels

Het is de deelnemers verboden te roken of alcohol te drinken tijdens de stages op straffe van uitsluiting en dit zonder enige terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, van het inschrijvingsgeld. 

In geval het gedrag van een deelnemer door de stageverantwoordelijke als onaanvaardbaar beoordeeld wordt, behoudt TBH zich het recht om de deelnemer uit te sluiten en dit met gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld ten bedrage van 75 EUR per volledige uitgesloten stagedag voor stages met overnachting en 35 EUR per volledige uitgesloten stagedag voor stages zonder overnachting.

We vragen aan de ouders/voogden om de gedragscode samen met hun kind door te nemen voor het begin van elke stage. Hierin worden enkele gedragsregels vastgelegd waarvan we verwachten dat ze te allen tijde door elke deelnemer gerespecteerd worden.

7. Uurrooster 

Het uurrooster wordt in principe in de voorafgaande communicatie voor elk evenement vermeld, zoniet kan dit op de website gevonden worden. 

8. Materiaal

De precieze lijst van het materiaal dat nodig is voor een vlot verloop van de stage wordt in de voorafgaande communicatie voor elk evenement meegedeeld. Het dragen van gebits- en scheenbeschermers is verplicht op het hockeyveld.

Het gebruik van mobiele telefoons is verboden tijdens de stages met overnachting. Deze zullen door de stageverantwoordelijken in beslag genomen worden en op het einde van de stage aan hun eigenaars teruggegeven worden.

Het gebruik van mobiele telefoons wordt ten stelligste afgeraden tijdens de stages zonder overnachting en is verboden tijdens de hockeyactiviteiten.

9. Medisch

We vragen aan de ouders/voogden om eventuele bijzonderheden inzake allergieën, voedselintoleranties of medische aandoeningen te melden op het einde van elke inschrijvingsformulier. De gegevens die in de medische vragenlijst vermeld worden vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders/voogden. Ouders/voogden kunnen altijd nog een mail sturen aan info@tomboonhockey.be om eventuele bijkomende informatie mee te delen. Er wordt verondersteld dat elke deelnemer in goede gezondheid verkeert, over een goede fysieke conditie beschikt en in orde is inzake vaccinaties.

Het personeel van de TBH-stages beschikt over een EHBO-kit. In geval van gerichte behoefte of in afwachting van aankomst van een arts kan het TBH-pesoneel volgende geneesmiddelen toedienen, en dit na zorgvuldige overweging: paracetamol, ontsmettingsmiddel, ontstekingswerende zalf, herstellende zalf in geval van zonnebrand en pijnstillende zalf in geval van een insectenbeet.

In noodgevallen worden de ouders/voogden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien deze echter niet bereikbaar zijn en de noodwendigheid het vereist, zal zonder hun akkoord gehandeld worden.

Bij het inschrijven van uw kind voor TBH-stages, geeft u uw akkoord om de (be)handelingen die nodig geacht worden uit te laten voeren door de TBH-stageverantwoordelijken of door de verbonden medische dienstverleners. U geeft uw toestemming aan de lokale arts om die beslissingen te nemen die hij dringend en onontbeerlijk acht om de gezondheidstoestand van uw kind te garanderen, zelfs indien dit een chirurgische ingreep zou betreffen.

10. Verzekeringen

Belgische deelnemers zijn tijdens stages zonder overnachting gedekt voor ongevallen door de verzekering van de KBHB.

Voor stages met overnachting wordt een bijkomende verzekeringspolis onderschreven ter dekking van lichamelijke ongevallen en dit 24u op 24u. Deze polis dekt eveneens de deelnemers met buitenlandse nationaliteit.

Het is verplicht voor de deelnemers om tand- en beenbeschermers aan te dragen op het veld gedurende de stages op straffe van mogelijk verval van verzekering bij ongevallen.

11. Portretrecht

Bij het inschrijven van uw kind voor TBH-stages geeft u de toestemming om uw kind te fotograferen. Het is mogelijk dat de gemaakte foto’s op sociale media verspreid worden, evenals op de website www.tomboonhockey.be en dit met als bedoeling de activiteiten te illustreren die onze vereniging aanbiedt.

Bij het inschrijven van uw kind voor TBH-stages, geeft u ook de toestemming dat zulke foto’s eventueel gebruikt worden door onze partners voor reclamedoelen.

12. Bevoegde rechtbanken

In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.


Onze partners